Изграждане на Газоразпределителна мрежа на територията на гр. Благоевград

Възложител на поръчката е Енергоремонт холдинг АД – София

Обхватът на извършените работи включва газоразпределителна мрежа І етап „Промишлена зона”; Монтаж на стоманени тръби за газоснабдяване

В друг етап от дейностите, възложител на поръчката е Черноморска газова компания ЕООД –гр. Варна

При него обхватът на извършените работи включва газоразпределителна мрежа на територията на гр. Благоевград, обща проектна дължина – 5 606 м.

Други обекти