Магистрален газопровод

Възложител на поръчката е Булгартрансгаз ЕАД – София

Предметът на дейност включва укрепване бреговете и дъното на реката с габиони. Изграждане на нов бетонов хидравличен праг, водобой и дънен праг; Строеж на Укрепително съоръжение при ПК 422 на Магистралния газопровод, оптичния и съобщителен кабел към него при пресичане на р. Габра, землище с. Богданлия, общ. Елин Пелин

Други обекти