Специални обекти - гр. Трън

Основен ремонт на мост на р. Ерма, гр. Трън – демонтаж и монтаж на нов парапет, монтаж на бордюри и тротоарни плочки, полагане на изравнителна замазка, полагане на битум, полагане на асфалт.

Аварийно възстановяване на подпорни стени в регулацията на гр. Трън – инженеринг, проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор.

Други обекти