Eterna

Оборудване

Етерна Кънстръкшън АД притежава сериозно количество техника и оборудване, сред които самосвали, снегорини с пясъкоразпръсквачи, оборудване и гребла, багери, булдозери, валяци, грейдери, асфалтополагачи, рециклатори и др. Всяка машина е оборудвана с GPS системи за контрол и наблюдение. Непрекъснато инвестираме в модерното качество на нашите допълнителни материални активи, строителна механизация, строително оборудване, транспортни средства и др. Разполагаме и със собствена ремонтно-складова база в с. Зелен дол, общ. Благоевград, в която постоянно поддържаме в изправност машините, комуникационното и компютърно си оборудване за осигуряване на качеството на строителните процеси, извършваните услугите, гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.

Партньори

Българска Браншова камара „Пътища“

Етерна Кънстръкшън АД е водеща компания в пътно-строителния бранш в България и член на Българска браншова камара „Пътища“ (ББКП).

Етерна Кънстръкшън АД заедно с останалите компании-членове на ББКП са едни от най-големите данъкоплатци в страната, съставляват 10% от БВП на България и допринасят в значителна степен за добавената стойност на икономиката.

Етерна Кънстръкшън АД е активен участник и надежден партньор във всички инициативи на бранша.

Работим за развитие на българската пътно-строителна индустрия, за създаване на условия за позициониране на чужди пазари, за укрепване на имиджа и институционалните връзки на национално и европейско ниво.

Камара на строителите в България

Етерна Кънстръкшън АД е част от влиятелната общност на Камарата на строителите в България и е активен член на Секция „Транспортна инфраструктура“ и на регионалното областно представителство на Камарата в Благоевград.

Членове на неправителствената организация са както строителни фирми, така и образователни институции и други неправителствени организации.

Етерна Кънстръкшън АД допринася активно за стратегическите цели на организацията, сред които прозрачност на бранша, подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на строежите, поощряване на предприемаческата инициатива, издигане на авторитета на българската строителна индустрия, разработване на стратегически политики и визия да цялостния благоустройствен облик на държавата.