Язовир Самуилово

Изграждане на земно-насипна язовирна стена, основен изпускател – с Ду 800 мм с дължина 195 м, водовземна и шибърна шахта, напорен тръбопровод до ГНК „Петрич“ с тръби Ду 500 мм. с дължина 634 м. и изпускателна шахта, кантон, питейно водоснабдяване и канализация, експлоатационни пътища с асфалтово покритие, отводнителни канавки, водостоци, преливник

Други обекти